top of page
03.png
01.png
05.png
06.png
03.png
02.png
04.png
06.png

REGULAMIN APLIKACJI PARROT - MIKROFONY

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, warunki i zakres korzystania z aplikacji Parrot – Mikrofony przeznaczonej na komputery stacjonarne i komputery przenośne, spełniające minimalne wymagania techniczne określone w niniejszym regulaminie.

 2. Regulamin stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 3. Właścicielem i operatorem Aplikacji, a także usługodawcą świadczonych za jej pośrednictwem usług, jest EDGE ONE INNOVATIONS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu nr 14B, 02 – 676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000628029, o kapitale zakładowym w wysokości 24.000,00 PLN, NIP: 5213742082.

 4. Terminy użyte w niniejszym regulaminie maja następujące znaczenie:

 1. Aplikacja – aplikacja mobilna Parrot – Mikrofony przeznaczonej na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym iOS lub Android, umożliwiająca zamianę mowy na tekst z uwzględnieniem terminologii właściwej dla branży medycznej; program komputerowy w rozumieniu ustawy  z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych; możliwa do pobrania za pośrednictwem strony internetowej Operatora – https://www.parrot-mikrofon.pl;

 2. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która posiada zainstalowaną Aplikację na Sprzęcie;

 3. Operator – EDGE ONE INNOVATIONS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu nr 14B, 02 – 676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000628029, o kapitale zakładowym w wysokości 24.000,00 PLN, NIP: 5213742082; posiadająca prawa autorskie majątkowe, w tym do korzystania i rozwoju Aplikacji;

 4. Regulamin - niniejszy regulamin określający w szczególności warunki korzystania z Aplikacji, prawa i obowiązki Użytkowników związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, jak również zasady określające zakres odpowiedzialności Operatora z tytułu świadczenia usług;

 5. Sprzęt – komputer stacjonarny lub komputer przenośny wykorzystywany przez Użytkownika do korzystania z Aplikacji;

 6. Usługa – zapewnienie na zasadach określonych w Regulaminie dostępu do Aplikacji Użytkownikom, za pomocą której Użytkownicy mogą wprowadzać dane do pliku tekstowego, w szczególności do dokumentacji medycznej, w tym recept, poprzez nagrywanie treści które mają zostać wpisane w polu tekstowym dokumentu.
   

II. ZAKRES USŁUGI

 1. Z chwilą pobrania i zainstalowania Aplikacji na Sprzęcie Użytkownika następuje zawarcie przez Użytkownika z Operatorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach korzystania z Aplikacji, w tym szczególnie usług polegających na dostępie do funkcjonalności Aplikacji.

 2. Z chwilą dokonania wyboru 1. pakietu licencyjnego, rozumianego jako licencja 1 – miesięczna wraz z mikrofonem następuje zawarcie przez Użytkownika z Operatorem umowy sprzedaży mikrofonu.

 3. Pobranie Aplikacji za pośrednictwem strony internetowej Operatora, zgodnie z  II.4. pkt 1 Regulaminu oraz korzystanie z oferowanych za jej pośrednictwem usług jest odpłatne. Pobranie Aplikacji z innych źródeł niż wskazane powyżej stanowi naruszenie Regulaminu.

 4. Użytkownik ponosi koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji zgodnie z warunkami i cennikiem zawartych przez Użytkownika umów z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami usług internetowych.

 5. Płatność za Usługę będzie pobierana od Klienta za pomocą pośrednika płatności, tj. zewnętrzną instytucję obsługującą płatności internetowe celem przeprowadzenia dyspozycji płatności składanej przez Użytkownika i zapewniającej bezpieczny kanał płatniczy przez bankowość internetową.

 6. Operator z chwilą pobrania i zainstalowania Aplikacji na Sprzęcie przez Użytkownika, w tym poprzez wprowadzenie ważnego klucza licencyjnego, przyznaje Użytkownikowi odpłatną, niewyłączną i nieprzenoszalną licencję na:

  1. korzystanie z Aplikacji w formie kodu wynikowego na dowolnym Sprzęcie, wyłącznie w celu łączenia się z Aplikacją, aby umożliwić Użytkownikowi dokonywanie za pośrednictwem Aplikacji konwersji nagrania do pliku tekstowego;

  2. pobranie Aplikacji do pamięci tymczasowej lub pamięci trwałej Sprzętu.

 7. Licencja udzielana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem że Użytkownik może korzystać ze Sprzętu posiadającego Aplikację na całym świecie, bez ograniczeń terytorialnych.

 8. Licencja udzielona jest na czas oznaczony, tj. okres jednego miesiąca lub dwunastu miesięcy w zależności od wybranego i opłaconego przez Użytkownika pakietu.

 9. Licencja nie jest podstawą przeniesienia na Licencjobiorcę majątkowych praw autorskich do Aplikacji, w szczególności na podstawie licencji Operator nie przenosi na Użytkownika licencji udzielonych Operatorowi przez poddostawców, w tym praw do Cloud Speech-to-Text API udzielanej przez Google LCC.
   

III. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Aplikacja dostępna jest dla Użytkowników korzystających ze Sprzętów, które spełniają minimalne wymagania techniczne:

  1. Procesor Intel Pentium CPU 2117U 1.80 GHz;

  2. RAM co najmniej 4GB;

  3. system operacyjny Windows 7;

  4. karta dźwiękowa;

  5. wbudowany lub zewnętrzny mikrofon;

  6. adekwatna ilość przestrzeni dyskowej.

 2. Do uruchomienia i prawidłowego działania Aplikacji niezbędne jest aktywowanie następujących funkcji Sprzętu:

  1. aktywne połączenie internetowe;

  2. dostęp do mikrofonu;

 3. W celu korzystania z wszystkich funkcjonalności Aplikacji Użytkownik zaleca się korzystanie wyłącznie z mikrofonu sprzedawanego w zestawie z Aplikacją.
   

IV. ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI

 1. Aplikacja służy do rozpoznawania mowy z mikrofonu i wpisywania rozpoznanego tekstu do dowolnie wybranego pola tekstowego. Aplikacja posługuje się słownikiem uwzględniającym terminologię branży medycznej, w szczególności nazwy produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, a także opisów diagnoz, historii chorób i zlecanych badań.

 2. Warunkiem korzystania z Aplikacji jest powstrzymanie się od jej używania do celów niezgodnych z prawem lub zabronionych zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Nie wolno podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Aplikacji, systemów komputerowych lub sieci połączonych z Aplikacją, poprzez stosowanie technik hakerskich, wydobywanie haseł czy innymi metodami. Nie wolno uzyskiwać ani podejmować prób uzyskania jakichkolwiek materiałów lub informacji za pośrednictwem środków, które nie zostały celowo udostępnione w ramach Aplikacji.

 3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji tylko w sposób zgodny z jej przeznaczeniem. Użytkownik zobowiązany jest do niepodejmowania działań zakłócających pracę Aplikacji, w szczególności nie może sam ani przy udziale osób trzecich zmieniać, obchodzić i łamać zabezpieczeń Aplikacji, jak również nie może wywierać negatywnego wpływu na Aplikację powodując jej uszkodzenia lub doprowadzając do jej przeciążenia.

 4. Użytkownik nie może modyfikować, kopiować, rozpowszechniać, przesyłać, prezentować, odtwarzać, powielać, publikować, licencjonować, tworzyć prac pochodnych, przekazywać ani sprzedawać informacji, oprogramowania, produktów czy usług uzyskanych z Aplikacji.
   

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. przerwy w funkcjonowaniu Aplikacji,

  2. funkcjonowanie systemów teleinformatycznych oraz sieci telekomunikacyjnych przy dokonywaniu płatności przez Klientów za pośrednictwem Aplikacji,

  3. problemy lub utrudnienia techniczne związane z działaniem sprzętu komputerowego lub telekomunikacyjnego, które utrudniają lub uniemożliwiają korzystanie z Aplikacji,

  4. autentyczność, rzetelność, poprawność i kompletność danych i informacji zamieszczonych w Aplikacji przez Użytkowników oraz przekazywanych przez Użytkowników za pośrednictwem Aplikacji,

  5. szkody spowodowane przez Użytkowników w związku z funkcjonowaniem Aplikacji lub ich działalnością w niej, w tym związane z naruszeniem przez nich Regulaminu, nieuprawnionym wykorzystaniem danych udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji, podaniem danych i informacji nieprawdziwych, niekompletnych, nieaktualnych, lub zaniechaniem ich aktualizacji,

  6. szkody spowodowane przez Użytkowników poprzez naruszenie praw osób trzecich,

  7. szkody spowodowane działaniem osób trzecich.

 2. Operator zastrzega, iż Aplikacja jest skuteczna w rozpoznaniu leków z listy refundowanej na poziomie ok. 98%, z zastrzeżeniem korzystania z Aplikacji przy użyciu mikrofonu sprzedawanego w zestawieniu z Aplikacją, dobrej dykcji Użytkownika i wyciszeniu innych źródeł dźwięku. Operator nie ponosi odpowiedzialności za poprawne rozpoznanie leków przez Aplikacje, w szczególności za prawidłowe oznaczenie ilości i dawki produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego.

 3. Operator nie dostarcza edytora tekstowego, w szczególności nie podnosi odpowiedzialności za zgodność stosowanych przez Użytkowników druków recept i dokumentacji medycznej z wzorami określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 4. Za zweryfikowanie treści konwersji nagrania na druku recepty lub dokumentacji medycznej odpowiada wyłącznie Użytkownik.

 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści wypowiadane do mikrofonu i dopuszczalność ich umieszczania w pliku tekstowym. Operator nie ponosi także odpowiedzialności za szczególne środki ochronne, które powinny zostać podjęte przy treściach i danych określonego rodzaju, takich jak dane osobowe czy dane wrażliwe.
   

VI. ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z APLIKACJI

 1. W terminie 14 dni od zawarcia umowy sprzedaży mikrofonu oraz odpowiednio w terminie 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach korzystania z Aplikacji, Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od wskazanych umów bez podania przyczyny poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 2. Użytkownik może zaprzestać korzystania z Aplikacji w okresie obowiązywania licencji, w szczególności wówczas gdy nie zaakceptują zmian wprowadzonych w Regulaminie, Polityce Prywatności lub aktualizacji Aplikacji. Skuteczne zaprzestanie korzystania z Aplikacji wymaga jej odinstalowania.

 3. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań niezgodnych z  prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Operatora, Operator może ograniczyć możliwość korzystania przez Użytkownika z Aplikacji i świadczonych za jej pośrednictwem Usługi.
   

VII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Aplikacji jest EDGE ONE INNOVATIONS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu nr 14B, 02 – 676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000628029, o kapitale zakładowym w wysokości 24.000,00 PLN, NIP: 5213742082.

 2. Dane osobowe zbierane są w celu zawarcia z Użytkownikiem umowy sprzedaży mikrofonu, umowy  o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach korzystania z Aplikacji oraz udzielenia licencji.

 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży mikrofonu, umowy  o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach korzystania z Aplikacji oraz udzielenia licencji.

 4. Operator przetwarza dane osobowe Użytkowników na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz Polityki Prywatności stanowiącej Załącznik do Regulaminu.
   

VIII. REKLAMACJE

 1. Nieprawidłowości w działaniu Aplikacji mogą być reklamowe przez Użytkowników poprzez stosowne zawiadomienie Operatora lub osoby działające w jej imieniu. Przez nieprawidłowości w działaniu Aplikacji rozumie się zakłócenia w działaniu Aplikacji, które nie wynikają z używania niezalecanego mikrofonu, Sprzętu o innych parametrach technicznych niż zalecane, złej dykcji lub innych źródeł dźwięku uniemożliwiających prawidłowe rozpoznawanie mowy przez Aplikację.

 2. Reklamacje należy zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres email: parrot@edge1i.com

 3. Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadkach zawiłych lub gdy rozpoznanie reklamacji nie będzie możliwe w powyższym terminie z przyczyn niezawinionych przez Operatora, Operator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu na rozpoznanie reklamacji.

 4. Operator zastrzega sobie prawo żądania od reklamującego udzielenia informacji lub wyjaśnień w sytuacji, gdy wymaga tego rozpoznanie reklamacji. Wyjaśnienia lub informacje powinny być udzielone przez Użytkownika w terminie 7 dni. W przypadku uchybienia temu terminowi Operator jest uprawniona do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

 5. Decyzja Operator w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 6. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika, który jest konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
   

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Użytkownik akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

 2. Użytkownik zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany zostaną opublikowane w postaci tekstu jednolitego wraz z informacją o ich dokonaniu na stronie internetowej https://www.parrot-mikrofon.pl/regulamin.

 3. Nowe brzmienie Regulaminu obowiązuje od dnia opublikowania tekstu jednolitego Regulaminu.

 4. Operator  zastrzega, że Aplikacja oraz wszelkie teksty oraz elementy graficzne umieszczone przez Operatora w Aplikacji stanowią przedmiot majątkowych praw autorskich Operatora lub praw wynikających z licencji.

 5. Załącznik nr 1 – Polityka bezpieczeństwa, stanowi nieodłączną część niniejszego Regulaminu.

 6. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.

 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.05.2019.

bottom of page